Contact to us

Posted on / by jrmtank / in บทความ

ขั้นตอนการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน

คำแนะนำในการติดตั้ง
- ควรติดตั้งบนพื้นคอนกรีต
- พื้นที่บริเวณที่ติดตั้งต้องเรียบเสมอกันตลอด และจะต้องมีขนาดกว้างกว่ากันถัง
- การติดตั้งสินค้าห้ามไม่ให้มีเศษวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ติดค้างอยู่ใต้ถัง
- การต่อยึดท่อต้องให้แนวท่อตรงกับตัวข้อต่อตัวถัง และในกรณีที่ท่อเอียงไม่ได้ระดับ จะต้องใช้หมอนรองท่อเพื่อรองรับท่อให้อยู่ในระดับเดียวกับข้อต่อตัวถัง

การขนส่ง / ขนย้าย / การเก็บ
- ขนส่ง ขนย้ายด้วยความระมัดระวัง อาจเกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าได
- ควรเก็บสินค้าในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้ เพื่อยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- ห้ามกองเก็บในแนวนอนหรือวางซ้อนตัวถังขณะเก็บกอง

การใช้งาน / การดูแลรักษา
- สามารถใช้เก็บน้ำอุปโภค บริโภค ธรรมดาอุณภูมิไม่เกิน 45-50 องศาเซลเซียส เท่านั้น
- ควรทำความสะอาดถังโดยระบายตะกอน และทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำหรือผ้าเช็ดอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
( ห้ามใช้แปรงหรือใยขัด น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรด, ด่างรุนแรง )

หมายเหตุ : รูปทรงของถังและขนาดเป็นตัวอย่างเท่านั้น เพราะสินค้าจริง จะมีขนาดที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่น

บริษัทฯ ขอสงวดสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหาย อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามวิธีการติดตั้ง

 

 

ใส่ความเห็น