Contact to us

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

กรุณาอ่านข้อกำหนดการรับประกันสินค้าโดยละเอียด เพื่อสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าของลูกค้าทุกท่าน

———————————————————————————————————————————————-

1. การเริ่มการรับประกัน :

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทฯ หรือสาขา หรือตัวแทนจำหน่าย และลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่าน www.tankjrm.com หรือ QR Code ที่ติดแสดงไว้บนตัวถังภายใน 15 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

2. ขอบเขตการรับประกัน :

2.1 บริษัทฯ รับประกันสินค้าเฉพาะความเสียหายของตัวถังและอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของถัง ที่บกพร่องจากวัสดุที่ใช้ผลิต และ/หรือความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต และการขนย้าย ติดตั้งและใช้งานตามวิธี/คำแนะนำของบริษัทฯเท่านั้น โดยมีอายุการรับประกัน ดังนี้

 • รับประกัน 20 ปี : สำหรับถังเก็บน้ำบนดิน : CYLIC / MAGMA / Butterfly / Wistaria / Marine
 • รับประกัน 10 ปี : สำหรับถังเก็บน้ำบนดิน : CLEAN / Mag Eco / ช่างเลือก_แกรนิต
 • รับประกัน 5 ปี : สำหรับถังเก็บน้ำบนดิน : ช่างเลือก / ถังเก็บน้ำ Stainless ทุกรุ่น ทุกขนาด
 • รับประกัน 1 ปี : สำหรับถังเก็บน้ำฝังดิน : CLEAN
 • รับประกัน 1 ปี : ถังบำบัดน้ำเสีย : CLEAN / SAARD / ช่างชอบ
 • รับประกัน 7 วัน : สำหรับอุปกรณ์ของแถม เฉพาะลูกลอย เท่านั้น

2.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับประกันสินค้า ในกรณีดังนี้

 • ไม่ลงทะเบียนรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ไม่มีหลักฐานการซื้อขาย หรือไม่มีข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อผู้ซื้อ, เลขที่บิลขาย/บิลส่งของ, หมายเลขถัง (Barcode) มายืนยันสิทธิ์และ/หรือสืบค้นไปที่ทะเบียนประวัติรับประกันไม่ได้
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหาย หรืออยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน ดังนี้
 • – มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ลงทะเบียนรับประกัน ไปให้บุคคลอื่น
 • – มีการดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมแซมสินค้าเอง โดยไม่ได้เป็นคำแนะนำที่มาจากบริษัทฯ
 • – มีการติดตั้ง การขนย้าย หรือใช้งานที่ไม่เป็นไปตามวิธี/คำแนะนำของบริษัท (ที่ติดแสดงไว้บนตัวถัง หรือเว็บไซด์ www.tankjrm.com หรือแผนกประกันคุณภาพของบริษัทฯ)
 • – เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ จราจล หรือสงคราม

2.3 บริษัทฯ จะดำเนินการกับสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขข้อ 2.1 ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดดังนี้

 • เปลี่ยนสินค้า : เฉพาะสินค้าที่ไม่สามารถซ่อมแก้ไขใช้งานได้ตามปกติ และอายุการรับประกัน
 • – ไม่เกิน 1 ปี (สำหรับถังเก็บน้ำบนดินและถังเก็บน้ำ Stainless)
 • – ไม่เกิน 6 เดือน (สำหรับถังเก็บน้ำฝังดินและถังบำบัดน้ำเสีย)
 • – ไม่เกิน 7 วัน (สำหรับอุปกรณ์ของแถม เฉพาะลูกลอย เท่านั้น)
 • ซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ ให้ลูกค้า

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ :

3.1 กรณีสินค้าอยู่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเฉพาะความเสียหายของตัวถังและชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของตัวถังเท่านั้นและสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าให้บริการที่หน้างานจากลูกค้า ได้แก่

 • ค่าเดินทาง (ไป-กลับ) คิดส่วนที่เกินจาก 100 km. ขึ้นไป
 • ค่าแรงขนส่ง ยก ย้ายสินค้าไปติดตั้ง เปลี่ยน หรือซ่อมที่หน้างาน

3.2 กรณีสินค้าอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าให้บริการเป็นกรณีไป

4. ความรับผิดชอบของลูกค้า

4.1 ลูกค้า ต้องลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
4.2 ลูกค้า ต้องขนย้าย ติดตั้ง และใช้งาน ตามวิธี/คำแนะนำของบริษัท (ตามข้อมูลที่ติดไว้บนถังหรือเว็บไซด์ www.tankjrm.com หรือแผนกประกันคุณภาพของบริษัทฯ)
4.3 ลูกค้า ต้องเก็บหลักฐานการซื้อขายสินค้า (ถัง) หรือจดจำข้อมูลที่จำเป็นที่ได้ลงทะเบียนไว้ เช่น ชื่อผู้ซื้อ, เลขบิลขาย/บิลส่งของ, หมายเลขถัง Barcode ไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์
และให้บริษัทฯใช้สืบค้นประวัติ (ยกเว้น อุปกรณ์ของแถม “ลูกลอย” ต้องมีหลักฐานการซื้อขายมายืนยันสิทธิ์เท่านั้น)
4.4 ลูกค้า ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าให้บริการที่หน้างาน

5. อื่นๆ :

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจดำเนินการใดๆ ที่ไม่มีระบุไว้ในเงื่อนไขรับประกันนี้ เป็นกรณีไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า