Contact to us

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

กรุณาอ่านข้อกำหนดการรับประกันสินค้าโดยละเอียด เพื่อสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าของลูกค้าทุกท่าน
———————————————————————————————————————————————-

1. การเริ่มการรับประกัน :
เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทฯ หรือสาขา หรือตัวแทนจำหน่าย และลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่าน www.tankjrm.com หรือ QR Code ที่ติดแสดงไว้บนตัวถังภายใน 15 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

2. ขอบเขตการรับประกัน :
2.1 บริษัทฯ รับประกันสินค้าเฉพาะความเสียหายของตัวถังและอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของถัง ที่บกพร่องจากวัสดุที่ใช้ผลิต และ/หรือความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต และการขนย้าย ติดตั้ง
และใช้งานตามวิธี/คำแนะนำของบริษัทฯเท่านั้น โดยมีอายุการรับประกัน ดังนี้
– รับประกัน 20 ปี : สำหรับถังน้ำบนดิน : CYLIC / MAGMA / Butterfly / Wistaria / Marine
– รับประกัน 10 ปี : สำหรับถังน้ำบนดิน : CLEAN / Mag Eco / ช่างเลือก_แกรนิต
– รับประกัน 5 ปี : สำหรับถังน้ำบนดิน : ช่างเลือก / ถังเก็บน้ำ Stainless_ทุกรุ่น-ขนาด
– รับประกัน 1 ปี : สำหรับถังน้ำใต้ดิน : CLEAN / ถังบำบัดน้ำเสีย: CLEAN / SAARD / ช่างชอบ
– รับประกัน 7 วัน : สำหรับอุปกรณ์ของแถม เฉพาะลูกลอย เท่านั้น
2.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับประกันสินค้า ในกรณีดังนี้
(1) ไม่ลงทะเบียนรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
(2) ไม่มีหลักฐานการซื้อขาย หรือไม่มีข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อผู้ซื้อ, เลขที่บิลขาย/บิลส่งของ, หมายเลขถัง (Barcode) มายืนยันสิทธิ์และ/หรือสืบค้นไปที่ทะเบียนประวัติรับประกันไม่ได้
(3) การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหาย หรืออยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน ดังนี้
– มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ลงทะเบียนรับประกัน ไปให้บุคคลอื่น
– มีการดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมแซมสินค้าเอง โดยไม่ได้เป็นคำแนะนำที่มาจากบริษัทฯ
– มีการติดตั้ง การขนย้าย หรือใช้งานที่ไม่เป็นไปตามวิธี/คำแนะนำของบริษัท (ที่ติดแสดงไว้บนตัวถัง หรือเว็บไซด์ www.tankjrm.com หรือแผนกประกันคุณภาพของบริษัทฯ)
– เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ จราจล หรือสงคราม
2.3 บริษัทฯ จะดำเนินการกับสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขข้อ 2.1 ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดดังนี้
(1) เปลี่ยนสินค้า : เฉพาะสินค้าที่ไม่สามารถซ่อมแก้ไขใช้งานได้ตามปกติ และอายุการรับประกัน
– ไม่เกิน 1 ปี (สำหรับถังเก็บน้ำบนดินและถังเก็บน้ำ Stainless)
– ไม่เกิน 6 เดือน (สำหรับถังเก็บน้ำใต้ดินและถังบำบัดน้ำเสีย)
– ไม่เกิน 7 วัน (สำหรับอุปกรณ์ของแถม เฉพาะลูกลอย เท่านั้น)
(2) ซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆให้ลูกค้า

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ :
3.1 กรณีสินค้าอยู่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเฉพาะความเสียหายของตัวถังและชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของตัวถังเท่านั้น
และสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าให้บริการที่หน้างานจากลูกค้า ได้แก่
– ค่าเดินทาง (ไป-กลับ) คิดส่วนที่เกินจาก 100 km. ขึ้นไป
– ค่าแรงขนส่ง ยก ย้ายสินค้าไปติดตั้ง เปลี่ยน หรือซ่อมที่หน้างาน
3.2 กรณีสินค้าอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าให้บริการเป็นกรณีไป

4. ความรับผิดชอบของลูกค้า
4.1 ลูกค้า ต้องลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
4.2 ลูกค้า ต้องขนย้าย ติดตั้ง และใช้งาน ตามวิธี/คำแนะนำของบริษัท (ตามข้อมูลที่ติดไว้บนถังหรือเว็บไซด์ www.tankjrm.com หรือแผนกประกันคุณภาพของบริษัทฯ)
4.3 ลูกค้า ต้องเก็บหลักฐานการซื้อขายสินค้า (ถัง) หรือจดจำข้อมูลที่จำเป็นที่ได้ลงทะเบียนไว้ เช่น ชื่อผู้ซื้อ, เลขบิลขาย/บิลส่งของ, หมายเลขถัง Barcode ไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์
และให้บริษัทฯใช้สืบค้นประวัติ (ยกเว้น อุปกรณ์ของแถม “ลูกลอย” ต้องมีหลักฐานการซื้อขายมายืนยันสิทธิ์เท่านั้น)
4.4 ลูกค้า ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าให้บริการที่หน้างาน

5. อื่นๆ :
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจดำเนินการใดๆ ที่ไม่มีระบุไว้ในเงื่อนไขรับประกันนี้ เป็นกรณีไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า