Contact to us

วิสัยทัศน์ของบริษัท

วิสัยทัศน์ของบริษัท

เหตุผลที่เราได้รับความไว้วางใจจากหลายภาคส่วน บริษัทฯรับรองคุณภาพสินค้าโดยรับประกันอายุการใช้งานเป็นเวลา 20 ปีในกรณีใช้งานปกติและมีทีมบริการซ่อมบำรุงหลังการขาย เพื่อบริการลูกค้าได้ต่อเนื่องหลังจากส่งมอบงานแล้วมีทีมตรวจสอบ QC และทีมวิจัยพัฒนาที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโรงงานผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการ มีประสบการณ์มากกว่า  40 ปี และได้รับการรับรอง ISO 9001:2008ลูกค้าทั่วไปและองค์กรทั้งในภาคเอกชนและรัฐ

ถึงวันนี้ เรายังคงมุ่งมั่นไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณภาพสินค้าคือบทพิสูจน์ถึงความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต

มุ่งมั่นอย่าง จริงจัง และ จริงใจ
เพื่อที่สุดของความพึงพอใจแก่ลูกค้า
และการให้บริการที่ ดีที่สุดประทับใจตลอดไป