Contact to us

การพัฒนาด้านบุคลากรทางการผลิตและการบริการ

การพัฒนาด้านบุคลากรทางการผลิตและการให้บริการของบริษัท

 • การพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรในสายความรู้ที่ทำงานอยู่

ด้านการบริหารจัดการ

 • สื่อให้บุคลากรขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการบริหารงานขององค์กรการกำหนดเป้าหมายด้านคุณภาพ
 • มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2546 (Thai Labor-Standard: TLS 8001-2546)
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพในการทำงาน
 • การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
 • ความปลอดภัยในการทำงาน, แก้ปัญหายาเสพติด
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • โครงการโรงงานสีขาว
 • โครงการ 5ส.
 • การร่วมมือวิจัยกับองค์กรอื่นๆในด้านการพัฒนาสินค้า
 • รับรองผลการวิจัย

ตามที่ บริษัท เจริญมิตร จำกัด ได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านการวิจัยถังบรรจุน้ำดื่มและถังบำบัดน้ำทิ้งที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการแม่พิมพ์หมุนเหวี่ยง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ภายใต้การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐและเอกชนในเชิงพาณิชย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ ในการทดสอบสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียของชิ้นงานถังบรรจุน้ำพลาสติกที่เตรียมจากวัตถุดิบที่มีสารยับยั้งแบคทีเรียผสมอยู่ ซึ่งผลที่ได้คือ ประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งแบททีเรีย การลดลงของเชื้อหรือความสามารถในการกำจัดเชื้อได้ 99.99 %

 • ความร่วมมือด้านวัสดุทีใช้ในการผลิต เป็นวัสดุที่ควบคุมพิเศษโดยกลุ่มปิโตรเคมี เครือซีเมนต์ไทย (SCG)
 • โครงการ "การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนจากวัสดุพอลิเมอร์ในอุปกรณ์เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์" ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกลุ่มวิจัย P-PROF ในนามของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี บริษัท เจริญมิตร จำกัด ได้เข้ามาเอื้อเฟื้อโครงการนี้ในฐานะผู้รับจ้างรายย่อย (Sub-contract) ซึ่งทำหน้าให้คำปรึกษา ให้การสนับสนุนการวิจัยในด้านเทคนิคการขึ้นรูปและการทดสอบถังบรรจุน้ำร้อนในโครงการฯ
 • การให้บริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้าของบริษัท
 • การจัดส่งที่รวดเร็วตรงเวลา ควบคุมเส้นทางโดยระบบ GPS
 • มีทีมงานซ่อมบำรุงเพื่อค่อยบริการลูกค้าหลังการขายเพื่อบริการลูกค้าหลังส่งมอบสินค้าแล้ว ซึ่งการให้บริการ ของบริษัท ทั้งก่อนและหลังการ ขายจะมุ่งเน้น ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • พนักงานขายของเรา ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการที่เป็นกันเอง
 • ทำให้บริษัทเจริญมิตรเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าเสมอมา